logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

ภาษิตไทย
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  ฝ่ายตำราวิชาการ
ISBN  : 9786167471013
จำนวน : 144 หน้า

สุภาษิต...ถือเป็นถ้อยคำที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภาษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสุภาษิตเป็นคำพูดที่ใช้บอกกล่าวสั่งสอนและเตือนสติให้บุตรหลานได้รู้จักคิดวิเคราะห์แสดงถึงหลักความเป็นจริง และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป นอกจากนี้สุภาษิตยังแฝงไว้ด้วยหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษตลอดจนผลแห่งกรรม เช่น กงกรรมกงเวียนเพื่อให้ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยได้รับความรู้จากสุภาษิตได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง จึงได้จัดเตรียมตัวอย่างพร้อมภาพประกอบเพื่อความเพลิดเพลิน และอรรถรสในการอ่านไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

สารบัญ
เบื้องต้นกับภาษิตไทย 
- ภาษิตคืออะไร 
- สุภาษิตคืออะไร 
- สำนวนคืออะไร 
- โวหารคืออะไร 
- คำพังเพยคืออะไร 
- อุปมาอุปไมยคืออะไร 

รวมหมวดภาษิต 
- หมวด ก - ฮ


Price:  ฿55.00 

Share |


Click here to go back to the product category